MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

De Mgr. Scholtensschool staat voor ‘Podium voor groei’. Je mag jezelf zijn en je talenten laten groeien en laten zien. De medezeggenschapsraad wil hier een positieve bijdrage aan leveren.
Door goed onderwijs te bevorderen en door toe te zien op de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van ieder die zich in school bevindt.

Wat is de medezeggenschapsraad (MR)?
De medezeggenschapsraad is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel samenwerken aan een gezonde school.
De MR op onze school bestaat uit 2 leerkrachten en 2 ouders.
De MR behandelt zaken in het algemene belang, dus geen individuele aangelegenheden van een personeelslid of een ouder.

Wie zitten er in de MR?

Etje Toonstra
Sinds schooljaar 2012-2013 zit ik namens de personeelsgeleding in de MR. Ik werk in stamgroep de Zonnebloemen, groep 3/4/5. Daarnaast wilde ik ook verder betrokken zijn bij het wel en wee van de school. Daarom heb ik ervoor gekozen om in de MR te gaan.
De MR geeft mij als leerkracht de mogelijkheid om samen met ouders advies en instemming te geven in beleidszaken. Ik vind het belangrijk om te weten hoe ouders tegen de school aankijken en om samen met ouders er voor te zorgen dat onze school goed functioneert. Uiteindelijk hebben wij allemaal, zowel leerkrachten als ouders, hetzelfde doel voor ogen, namelijk het allerbeste voor ‘onze kinderen’.

Esther de Jong
Ik zit sinds schooljaar 2015-2016, namens de personeelsgeleding in de MR.
Ik werk 2 dagen bij de Puppies en 1 dag bij de Zonnebloemen, groep 3/4/5. De betrokkenheid en motivatie van ons team  om 'onze kinderen' het beste te bieden is groot. De MR geeft mij de gelegenheid om hier nog meer mee te doen en samen met ouders mee te denken en mee te beslissen over het reilen en zeilen van de school.

Ronnie de Lang (voorzitter)
Sinds schooljaar 2015-2016 zit ik namens de oudergeleding in de MR. Mijn twee zoons, Tijl en Cas, hebben het ontzettend naar hun zin hier op school. Zoals waarschijnlijk iedereen, vind ik het belangrijk dat zij met plezier naar school gaan. Als lid van de MR mag ik (namens alle ouders) meedenken en meebeslissen over zaken die binnen de school spelen. Op deze manier wil ik mijn steentje bijdragen aan een plezierig klimaat op de school, waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Geja de Vries (secretaris)
Sinds januari 2016 zit ik namens de oudergeleding in de MR. Mijn zoon Leonard (Zonnebloemen) en mijn dochter Nathaly (Puppies) vinden het erg leuk om naar school te gaan. De Scholtensschool was voor ons als ouders een hele bewuste keus waar we goed over nagedacht hebben en we staan nog altijd achter deze keuze. We hebben gekeken naar een school die paste bij onze wensen en ook naar de resultaten van een school. En dat werpt nu zijn vruchten af, omdat mijn kinderen het erg naar hun zin hebben op school. Mijn zoontje heeft een glutenallergie en hij moet daarvoor een speciaal dieet volgen. Met de school was ik al erg betrokken om meer bekendheid te geven aan een dergelijke allergie. Als lid van de MR kan ik nu (nog meer) ook meedenken en meebeslissen over de zaken zich binnen een school afspelen. Ik vind het belangrijk dat elk kind zich goed kan ontwikkelen op school, of het nou een allergie heeft, een diagnose, of anderszins. Elk kind verdient het om naar school te kunnen gaan, met plezier en kansen om zijn unieke talenten te kunnen ontwikkelen, en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.

Wat doet de MR?
De MR heeft advies- of instemmingsrecht met betrekking tot zaken die de school aangaan. Besluiten die de directeur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Andersom kan de MR ook het initiatief nemen om zaken die de school aangaan met de directeur te bespreken.
De medezeggenschapsraad overlegt met de directeur over onderwerpen zoals:
- verbetering van het onderwijs
- het kiezen van leermethodes
- personeelsbezetting (vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
- het schoolplan
- de besteding van geld en gebouwen
- het vaststellen van vakanties en vrije dagen
- communicatie en betrokkenheid naar ouders
- individuele leerlingenbegeleiding en –zorg
- veiligheid in en rond de school.

De medezeggenschapsraad komt ongeveer zeven keer per schooljaar bij elkaar.
In het schooljaar 2018-2019 vergaderen wij op de volgende data:

Dinsdag 04 september 2018
Dinsdag 02 oktober 2018
Maandag 19 november 2018
Dinsdag 05 februari 2019
Dinsdag 02 april 2019
Dinsdag 14 mei 2019
Dinsdag 25 juni 2019De vergaderingen zijn openbaar. Ze vinden plaats in de centrale hal of in een lokaal van de school van 19.00 - 21.00 uur en mogen worden bijgewoond door ouders en personeel van de Mgr. Scholtensschool. Heeft u vragen en/of opmerkingen of wilt u een keer aansluiten bij een MR vergadering dan kunt u ons altijd aanspreken of mailen naar mr@mgrscholtens.nl. Voor het bijwonen van vergaderingen verzoeken wij u wel om u aan te melden, dit i.v.m. mogelijk vertrouwelijke onderwerpen die op de agenda kunnen staan .De agenda van de vergaderingen evenals de notulen kunt u via de mail bij ons opvragen (mr@mgrscholtens.nl).

Wat betekent de MR voor mij als ouder?
Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: als uw kind gepest wordt op school, dan bespreekt u dat met de leerkracht en eventueel met de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Mocht uit deze gesprekken blijken dat u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. Vervolgens kan de MR aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Hoe kan ik de MR bereiken?
U kunt mailen naar mr@mgrscholtens.nl Wij zorgen ervoor dat uw vraag of opmerking de juiste vorm van aandacht krijgt. U krijgt altijd bericht terug. U kunt ook aangeven in uw mail dat u gebeld wilt worden. Vanzelfsprekend zal uw mail vertrouwelijk behandeld worden. Voor spoedzaken of korte vragen kunt u ook MR-leden direct aanspreken.
Heeft u een vraag of opmerking van algemeen belang? Schroom niet om de MR te raadplegen.
Met uw hulp kunnen we samenwerken aan een gezonde school!

MR jaarverslag 2017-2018
 

Mgr. Scholtensschool     Wilhelminastraat 18, 8471 PK Wolvega     t 0561- 614014     admin@mgrscholtens.nl